black-and-white-appleگروه بیکار در راستای حمایت از کار ایرانی و کمک به وضعیت اشتغال کشور تشکیل و در نظر دارد همچون آیینه ای جهت ثبت هنر جوانان ایرانی جهت معرفی مهارت هاو فن خود به بازار های هدف کمکی هر چند کوچک در این برهه داشته باشد.