عکاسی پرژ ه ای همایش و…

نام شریفی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۰۶۱۹۴۹۸
سوابق کاری انجام کارهای عکاسی پرژ ه ای همایش و …
سایر مهارتها
عکاسی پرژ ه ای همایش و…

پیمایش نوشته