برنامه نویس کامپیوتر

نام محمد احمدی
مدرک تحصیلی دیپلم
محدوده ی کار اراک
حقوق درخواستی ۱۱۰۰۰۰۰
تلفن ۳۰۲۰۱۰
سوابق کاری ۱
سایر مهارتها ***
برنامه نویس کامپیوتر

پیمایش نوشته