انجام کلیه امورات دفتر فنی و مناقصات

نام رضا صادر
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۳۴۹۹۳۱۲
سوابق کاری انجام کلیه امورات دفتر فنی و مناقصات در زمینه راه و باند
۱٫ تهیه متره و برآورد
۲٫ تهیه صورت مجالس کارگاهی
۳٫ تهیه صورت وضعیت پروژه
۴٫ تهیه تعدیل
۵٫ محاسبه تاخیرات پروژه
۶٫ محاسبه جرائم کارکرد قطعی
سایر مهارتها
انجام کلیه امورات دفتر فنی و مناقصات

پیمایش نوشته