متره و صورت وضعیت

نام مهندس باروند
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۶۳۸۰۷۷۲
سوابق کاری انجام متره احجام مصالح و برآورد و صورت وضعیت نویسی به صورت پروژه ای برای پیمانکاران ، بویژه پیمانکاران شهرداری
سایر مهارتها
متره و صورت وضعیت

پیمایش نوشته