تحلیل پایان نامه spss

نام محمد رضا حشمتي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۴۰۴۲۳۱۷
سوابق کاری تحلیل داده های پایان نامه بوسیله نرم افزار SPSS
انجام آزمون های آماری مانند آزمون تی-کای اسکوئر-رگرسیون خطی-رگرسیون چند گانه-تحلیل واریانس و …
*تحلیل معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار AMOS
تحلیل مسیر-برازش مدل-اصلاح مدل-تعیین میزان تاثیر و ..
سایر مهارتها
تحلیل پایان نامه spss

پیمایش نوشته