مدیراجرایی تبریز ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

نام مير محمودي
شهر تبریز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تبريز
تلفن ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷
سوابق کاری مدیراجرایی تبریز ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷
مدیر اجرایی تبریز ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷
سایر مهارتها
مدیراجرایی تبریز ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

پیمایش نوشته