مشاوره مالي و اداري

نام فرهاد محجوبي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۳۰۳۷۵۴۲
سوابق کاری انجام امور مشاوره جهت شرکتها وموسسات بشرح ذیل :
۱-مشاوره در سیستم دهی ونظام مالی واداری
۲-مشاوره در ارتباط با استقرار کدینگ حسابداری
۳-مشاوره در ارتباط با استقرار سیستم کنترلهای داخلی
۴-مشاور در ارتباط با تنظیم قراردادهای کارفرمایی
وپیمانکاری واستخدامی
۵-تنظیم آیین نامه های داخلی در رابطه با امور مالی واداری
۶- مشاوره در بستن حسابها وتنظیم اظهارنامه مالیاتی
۷-تنظیم لوایح دفاعی در رابطه با مالیات وبیمه ووزارت کار
۸-تنظیم صورتهای مالی استاندارد
لیسانس حسابداری با ۲۴سال سابقه کار مفید
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
سایر مهارتها
مشاوره مالي و اداري

پیمایش نوشته