مدیراجرایی تبریز ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

نام میرمحمودی
شهر تبریز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷
سوابق کاری مدیر اجرایی تبریز ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷
مدیر اجرایی تبریز ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷
سایر مهارتها
مدیراجرایی تبریز ۰۹۳۵۲۱۳۱۷۱۷کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

پیمایش نوشته