حسابدار آماده به کار پنج شنبه و جمعه و دور کاری

نام حسابدار
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۸۹۳۷۲۱۸۷
سوابق کاری حسابدار آماده به کار با سابقه۱۰سال کار حسابداری و حسابرسی تسلط کامل به کلیه قوانین مالیاتی و بیمه گزارش فصلی ارزش افزوده صدور سند کنترل تنخواه مغایرت بانکی امور حسابداری و حسابرسی اظهارنامه و صورت های مالی و کلیه گزارشات مالی و کلیه امور مالی
سایر مهارتها
حسابدار آماده به کار پنج شنبه و جمعه و دور کاری

پیمایش نوشته