کارگر روز مزد اماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران پارس
تلفن ۰۹۱۴۰۷۸۷۵۷۸
سوابق کاری کارگر روز مزدم اماده به کار در تمام نقاط شهر

جابه جایی اسباب کشی و غیره

سایر مهارتها
کارگر روز مزد اماده به کار

پیمایش نوشته