جویای کار حسابداری

نام آرش پوربی غرض
شهر تهران
مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری
محدوده ی کار تهران
حقوق درخواستی
تلفن ۰۹۲۱۰۳۹۵۰۲۲
سوابق کاری یکسال سابقه کاری
سایر مهارتها کاربا نرم افزارهای حسابداری ایرانحساب، ترازسامانه، پایا
آشنا به نرم افزارهای قیاس، هلو و اکسل
جویای کار حسابداری

پیمایش نوشته