حسابداری و اظهارنامه و حسابرسی داخلی

نام بهمن باختری
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
حقوق درخواستی
تلفن ۰۹۱۲۳۸۸۲۵۷۰
سوابق کاری هوشیار آگاهان محاسب خرداد ۱۳۸۱ تا کنون رئیس هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیر مالی ومشاوره مالی و مالیاتی
ساختمانی پایل کار ۰۵/۱۳۷۳الی۰۲/۱۳۸۱ مدیر مالی
بازرگانی یکره ۱۱/۱۳۷۱ الی۰۵/۱۳۷۳ مدیر مالی
سهامی عام قند بستون ۰۲/۱۳۶۶ الی۱۰/۱۳۷۱ مدیر مالی
پرسابل ۰۴/۱۳۶۳الی۱۲/۱۳۶۵ مدیر مالی
صنایع معدنی پارس ۰۳/۱۳۶۲ الی ۰۴/۱۳۶۳ رئیس حسابدرای صنعتی
سهامی عام قند کرمانشاه ۰۱/۱۳۵۹ الی ۰۳/۱۳۶۲ رئیس حسابداری
حسابرسی فارسین ۰۱/۱۳۵۸ الی ۰۱/۱۳۵۹ حسابرس
سایر مهارتها لیسانس حسابداری صنعتی از موسسه عالی حسابداری تهران در سال ۱۳۵۲
فوق لیسانس MBA از Central State university آمریکا در سال ۱۳۵۷
دوره مدیریت مالی از سازمان مدیریت صنعتی سال ۱۳۶۵
عضو انجمن حسابداران خبره ایران لیسانس حسابداری صنعتی از موسسه عالی حسابداری تهران در سال ۱۳۵۲
فوق لیسانس MBA از Central State university آمریکا در سال ۱۳۵۷
دوره مدیریت مالی از سازمان مدیریت صنعتی سال ۱۳۶۵
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسابداری و اظهارنامه و حسابرسی داخلی

پیمایش نوشته