اماده به کار کاشی کاری

نام
شهر ساری
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار بابل
تلفن ۰۹۱۱۹۰۶۰۱۵۰
سوابق کاری اماده به کار کاشی کاری در هر نقطه مازندران ۰۹۳۶۱۱۵۷۲۴۲
سایر مهارتها
اماده به کار کاشی کاری

پیمایش نوشته