آماده برای کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار تهران پارس
تلفن ۰۹۳۷۹۰۱۸۴۰۳
سوابق کاری آقا
دارای مهارت قصابی گاو گوساله گوسفند
سایر مهارتها
آماده برای کار

پیمایش نوشته