کارگر ساده جهت کار در غذا آماده اعیان سیرجان

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۳۹۴۱۹۴۶۶
سوابق کاری کارگر ساده جهت کار در غذا آماده اعیان سیرجان باساعت کاری ۸ ساعت حقوق ۹۰۰۰۰۰۰تومان
سایر مهارتها
کارگر ساده جهت کار در غذا آماده اعیان سیرجان

پیمایش نوشته