مدیریت برجهای ساختمانی

نام بابک
شهر تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
محدوده ی کار مدیر داخلی مجتمع ها
تلفن ۰۹۱۲۳۲۳۳۴۰۰
سوابق کاری ۱۰ سال مدیریت مجتمع های بالای ۱۰۰ واحدی و دریافت عنوان مجتمع نمونه یا مجتمع سبز در شهرداری بعلت آینده نگری در مصرف انرژی و درآمد زایی
سایر مهارتها ۲۳ سال سابقه مدیریت چاپخانه و مشاور امور تبلیغاتی و طراحی
مدیریت برجهای ساختمانی

پیمایش نوشته