کارگر ساده و فنی

نام کاریابی پاشا
شهر کرج
مدرک تحصیلی دبیرستان
محدوده ی کار روزکا ری و شیفتی
تلفن ۰۲۱۴۶۰۷۲۱۷۶
سوابق کاری کارگر فنی و کارگر ساده نیازمندیم
۰۲۱۴۶۸۷۱۴۷۶
سایر مهارتها آچاربدست باشد
کارگر ساده و فنی

پیمایش نوشته