خط کشی پارکینگ

نام مهدي ياوري نژاد
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۲۷۹۰۸۲۱
سوابق کاری خط کشی پارکینگ منازل مسکونی وتجاری
خط کشی انبار وسوله
خط کشی بصورت مکانیزه بادستگاه ویا دستی
خط کشی باانواع رنگهای ترافیکی
رنگ سرد.دوجزیی وسه جزیی
سایر مهارتها
خط کشی پارکینگ

پیمایش نوشته