جهت نگهبانی آماده به کار می باشم

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۸۹۹۵۹۶۷۹
سوابق کاری متاهل هستم
ولی در تهران بصورت مجرد زندگی می کنم
سالم هستم
اهل دود نیستم
قدم ۱۹۵
دارای تعهد کاری
بدون سوء پیشینه
دارای برخورد عالی در روابط اجتماعی
آماده به کار برای نگهبانی
سایر مهارتها
جهت نگهبانی آماده به کار می باشم

پیمایش نوشته