جوان جویای کار

نام فخرایی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۹۴۸۸۹۶۹۹
سوابق کاری جوانی هستم که جویای مشاغل خانگی و یا مونتاژ کاری یا پیشنهادات خاص در این حوزه میباشم.
در صورت تماس و پاسخگو نبودن لطفا پیامک بدهید.

لطفا جهت کار منزل که مرتبط با کارهای اینترنتی تماس گرفته نشود.

سایر مهارتها
جوان جویای کار

پیمایش نوشته