شاطر بربری با ده سال سابقه جویای کار در مشگین شهر

نام
شهر اردبیل
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۴۵۹۸۴۰۶۷
سوابق کاری شاطر بربری هستم با ده سال سابقه کار
جویای کار در مشگین شهر در شیفت بعد ازظهر۱۳تا شب
سایر مهارتها
شاطر بربری با ده سال سابقه جویای کار در مشگین شهر

پیمایش نوشته