جویای کار اداری ودفتری

نام
شهر بجنورد
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۰۷۴۰۶۴۴۹
سوابق کاری خانمی هستم بیست و شش ساله متاهل،دارای مدرک کاردانی حسابداری وکارشناسی مدیریت بیمه،سابقه کاری نمایندگی فروش بیمه به مدت یک سال وحسابدارسوپرمارکت به مدت چندماه.کارورزی یک ماه در تامین اجتماعی.اشنایی با word
Exel
Office
نرم افزارمحک
تایپ.
جویای کار اداری یا دفتری یک شیفت شیفت صبح تاعصرباحقوق مناسب حداقل یک تومن وحداکثرقانون کار می‌باشم.
سایر مهارتها
جویای کار اداری ودفتری

پیمایش نوشته