مدرک آبیاری تحت فشار

نام jalil
شهر اراک
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار خوزستان
تلفن ۰۹۱۵۱۲۱۸۱۵۷
سوابق کاری اینجانب جلیل کرمان نژاد دانشجوی دکتری آب آماده واگذاری مدرک آبیاری تحت فشار به شرکت های مشاور و پیمانکاری می باشم.
سایر مهارتها
مدرک آبیاری تحت فشار

پیمایش نوشته