black-and-white-appleگروه بیکار از سال ۱۳۹۵ در راستای حمایت از کار ایرانی و کمک به وضعیت اشتغال وکسب وکار کشور تشکیل و در نظر دارد همچون آیینه ای جهت ثبت هنر جوانان ایرانی جهت معرفی مهارت هاو فن خود وتبلیغات به بازار های هدف کمکی هر چند کوچک در این برهه داشته باشد.

شرایط متقاضیان:

افراد آماده به کار ، جویای شغل بهتر ، دارای فن و هنر ، مهارت وتجربه ، کسب وکار نو پا، افراد عادی